login heslo


lostinhvozd.cz
Sponzoři:Mediální partneři:


Pravidla hry Lost in Hvozd 7DF

verze 4.2

Pravidla mohou být měněna až do začátku hry. Nová verze pravidel bude mít nové číslo. Opravy překlepů a chyb nemající významový vliv nebudou brány jako změna pravidel.

Základní pravidla hry:

 1. O zábavu jde až na prvním místě…
 2. Hry se účastní 2-4 členný smíšený tým. To jest tým stávající se z minimálně jedné osoby ženského pohlaví, jedné osoby mužského či neurčitého pohlaví a dalších osob blíže nespecifikovaného pohlaví .
 3. Hry se smí zúčastnit pouze řádně registrované týmy, které splní následující podmínky:
  • Přihlášení v daném termínu.
  • Uhrazení startovního poplatku v daném termínu.
  • Je jim potvrzena účast ze strany pořadatele (limit celkového počtu týmů).
  • Hry se smí účastnit hráči starší 15 let, pokud startuje v týmu osoba mladší 15 let, musí alespoň jeden člen týmu být starší 18 let, který za mladší osobu přebírá zodpovědnost. Batolata a děti do 10 let jdoucí s týmem jako doprovod nejsou počítány mezi členy týmu.
 4. Start hry bude v 7:00 hod z nultého stanoviště, které se dozvědí účastníci nejpozději den před konáním hry. Tým má za povinnost dostavit se na místo startu minimálně 15 minut předem, aby si stihl vyzvednout materiály. Pokud se tým nedostaví včas ke svému startu riskuje značné zdržení a komplikace na vlastní úkor. V případě zdržení delšího než 15 minut pořadatel nezaručuje předání materiálů a tým může být ze hry vyřazen.
 5. Cílem hry je projít na základě řešení hádanek, šifer a všemožných úkolů od startovní pozice přes všechna stanoviště hry až do posledního cílového.
 6. Maximální vzdálenost mezi po sobě jdoucími stanovišti je 3km měřeno vzdušnou čarou.
 7. Hra nemusí být za všech situací striktně lineární, tým ale musí pro řádné dokončení hry bez penalizace navštívit všechna stanoviště. Při hře může nastat situace, kdy se některá stanoviště nebudou nutně procházet v pevně daném pořadí. Například po startu může tým dostat na výběr ze dvou šifer a je na něm v jakém pořadí šifry vyluští a stanoviště navštíví.
 8. V případě že tým omylem objeví stanoviště, které nehledá (například pokud zabloudí, nebo při hledání stanoviště s názvem ABC jde kolem stanoviště s názvem XYZ), toto stanoviště "nevyzvedne" a postupuje dle svého plánu. V případě nejastnosti raději volejte organizátorům.
 9. Při postupu hrou je možno využít systém nápověd a zasílání řešení. Instrukce pro vyžádání nápověd a řešení obdrží týmy na startu (manuál obslužného systému hry SOVA).
 10. Penalizace a Bonifikace: Za použití nápovědy k šifře je penalizace 40 min a při použití řešení dalších 50 min (dohromady tedy za nevyřešenou šifru na stanovišti 90 min). Za každé nenavštívené stanoviště včetně cíle je udělena penalizace 180 minut. Zároveň je možno plněním doprovodných úkolů získávat naopak časové bonifikace. Časová bonifikace za splnění doplňkového úkolu je 30 minut, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 11. Kdykoliv během hry, před hrou i při řešení šifer a plnění úkolů může tým získat všelijaké materiály i informace, jež doporučujeme schraňovat a neopomíjet, mohou se hodit k plnění následujících úkolů či šifer.
 12. Tým, který nedorazí do cíle do 20:00 hod, bude za každou započatou minutu nad tento čas penalizován extra 3 min. Tým, který nedorazí do cíle do 20:30 hod, bude za každou započatou minutu nad tento čas penalizován extra 5 min. Tým, který nedorazí do cíle do 21:00 hod, nebude klasifikován. Zároveň obdrží po 21:00 hod sms s oznámením cílového stanoviště.
 13. V případě, že se u stanoviště plnění doplňkového úkolu sejde více týmů a úkol není možné plnit současně, mohou nastat následující dvě situace:
 14. Úkol na jeden pokus - plní týmy daný úkol v pořadí v jakém ke stanovišti dorazily.
 15. Úkol který je možno opakovat - plní libovolný jednotlivec/tým a vždy po nevydařeném pokusu se zařadí na konec fronty.
  Charakter úkolu bude přímo vyplývat již ze zadání, případně bude v zadání zmíněno a obvykle bude na stanovišti pořadatel, který bude stanoviště řídit. Je slušností prvního týmu snažit se na stanovišti nezdržovat, splnit a nebo vzdát úkol co nejrychleji a zároveň slušností druhého týmu trpělivě vyčkat.
 16. Materiály ke hře obdrží tým až na samotném startu a to sice:
  • Mapu - oficiální mapa hry, jest jedinou mapou, která obsahuje pojmenování míst a nejpřesnější zobrazení existujících a průchodných cest. Jiné mapy mohou být použity pouze pro základní orientaci, pro hru je však nedoporučujeme.
  • Obálky, které budou obsahovat šifry, nápovědy, řešení, zadání doplňkových úkolů a v podstatě cokoliv. Každá obálka bude zapečetěna a označena symbolem. Žádnou obálku nesmí tým otevřít dříve, než mu bude během hry určeno dle objevených indicií, pokynů a symbolů shodných se symbolem pečeti na dané obálce.
  • Indexový list s fotkami a symboly pro otevírání obálek na jednotlivých stanovištích. Obvykle se v okolí maximálně 50 metrů od každého stanoviště bude vyskytovat jedinečný detail, který bude zároveň na jedné z fotek. U fotky pak bude symbol shodný se symbolem na jedné z obálek, nebo zkratka ORG, což je pokyn k otevření takové obálky respektive vyžádání šifry u organizátora na stanovišti. Instrukci k otevření obálky se může tým dozvědět i jiným způsobem, vždy ale bude výslovně řečeno v materiálech ke hře nebo jinou komunikací od pořadatelů. Mezi obálkami se budou vyskytovat i "falešné" obálky, které tým nesmí otevřít, ale odevzdat neporušené v cíli. Pokud tak neučiní, bude diskvalifikován.
  • Instrukce k logování týmů na stanovištích, zasílání nápověd, řešení a vyhodnocování doplňkových úkolů.
  • Doplňkové a informační materiály a instrukce.
 17. Tým je povinen během soutěže plnit pokyny pořadatele a komunikovat daným způsobem (obvykle prostřednictvím SMS, webinfa, emailu).
 18. Po skončení soutěže může být vyzván pořadatelem, aby průkazně doložil, že prošel regulérně všechna stanoviště. Což může nejlépe:
  • Odhalením principu šifry a jejího řešení (není nutné v případě, že tým požádal o řešení v rámci hry).
  • Aktuálními fotkami stanovišť (např. v mobilu).
  • Jiným alternativním způsobem, který neporušuje daná pravidla .
 19. K přesunům během hry je zakázáno používat jakýkoliv dopravní prostředek krom vlastního těla, pokud není pořadatelem výslovně povolena výjimka.
 20. Během hry je zakázáno záměrně sledovat jiné týmy a jít v závěsu za nimi.
 21. Na konci hry musí tým odevzdat veškeré materiály sloužící k vyhodnocení soutěže. Tím je myšleno například během hry nepoužité materiály získané na startu soutěže nebo materiály sloužící k vyhodnocení doplňkových úkolů.
 22. Vítězem se stává tým, jehož výsledný čas je nejmenší a který regulérně splnil všechna ostatní pravidla soutěže. Výsledným časem se rozumí následující součet:
  • Čas, za který tým prošel celou trasu od startu hry do cílového času. Za cílový čas bude považován čas, ve kterém týmu bude zaznamenán organizátory cílový kód. Tento kód se tým dozví až v průběhu hry.
  • + penalizace za použité nápovědy a řešení.
  • - bonusový čas získaný za doplňkové úkoly.
  • + penalizace za nenavštívená stanoviště.
  • +/- případná ostatní penalizace a bonusy vyhlášená pořadatelem.
 23. Týmům je během hry zakázáno sdílet s ostatními týmy informace týkající se přímo aspektů hry, jako jsou zejména:
  • Nápovědy a řešení šifer.
  • Řešení doplňkových úkolů.
  • Informace o trase.
 24. Povolená je pomoc mezi týmy v činnostech, kreré nejsou přímou pomocí v postupu hrou, jako třeba zapůjčení pomůcek či pomocných materiálů, pomoc v nouzi apod.
 25. Využít pomoc z venku (tzv. přítele na telefonu) je povoleno pouze za účelem získávání informací typu všeobecných znalostí, které sice mohou být užitečné k vyřešení šifry, ale není povoleno konzultovat s takto vzdálenou podporou principy šifry samotné, natož pak například odesílat ofocené zadání šifry...
 26. Povinná výbava:
  • Vybavení vhodné pro pohyb v terénu (kvalitní boty a oděv do přírody).
  • Mobilní telefon nejlépe funkční a nabitý s přístupem na internet. Zodpovědností týmu je mít pro případ výpadku sítě operátora nebo nedostatečného signálu s sebou mobilní telefon alternativního operátora.
  • Fotoaparát (stačí integrovaný v mobilu)
 27. Zakázaná výbava:
  • Jakýkoliv dopravní prostředek (kolo, koloběžka, skateboard, kolečkové brusle, motocykl, auto, kanoe, vrtulník, teleport atp. ).
 28. Doporučená výbava:
  • Psací pomůcky (psací potřeby, tužka guma, pravítko, kružítko, zvýrazňovače, matematická kalkulačka, mřižkovaný sešit, lepidlo, nůžky, provázek, průhledná lepenka, fólie atp.).
  • Základní šifrovací převodní tabulka od Chlýftýmu
  • Skládací židlička nebo jiný předmět pro pohodlné sezení.
  • Oblečení pro každou situaci (pláštěnka, plavky).
  • Jídlo a pití na celý den (možnost stravování při cestě je velmi omezená).
  • Vybavení do noci/šera - baterka, čelovka, reflexní oblek či za šera dobře viditelné oblečení.
  • GPS, buzola, kompas, metr (pásmo).
  • Energobanka pro dobíjení mobilních telefonů v terénu.
  • Lékárnička - základní vybavení k rychlému ošetření.
 29. Speciální výbava:
  • Cyklistická přilba jeden ks.
  • Pauzák nebo fólie nebo jiný průsvitný papír.
  • Standartní souprava na koupání.
  • Lihový fix, který dokáže psát na látku.
  • Pracovní rukavice.
  • Rozum do kapsy, atlas světa, pokud nespoléháte na online podklady.
 30. V případě, že se tým rozhodne hru opustit v jejím průběhu, je povinen o tomto informovat pořadatele, nejlépe telefonem nebo sms.
 31. Organizátoři si vyhrazují právo během hry zrušit či pozměnit stanoviště. Pokud to jen bude možné, budou o tomto týmy kterých se toto týká neprodleně informovány. Toto pravidlo bude uplatněno zcela výjimečně a to například pouze v případě technického selhání, či zásahu vyšší moci. Týmům, které tento zásah ve hře prokazatelně poškodí, může být poskytnuta adekvátní kompenzace v rámci zachování fair-play. O výši kompenzace rozhodují organizátoři.
 32. Každý účastník hry je povinnen poskytnout bezodkladnou pomoc komukoli v případě ohrožení na zdraví či životě. Zároveň by každý měl během hry dodržovat základní pravidla bezpečnosti a předcházet rizikům vzniku zranění či ohrožení na životě. Hráči se zároveň musí během hry řídit všemi zákonnými předpisy a pravidly silničního provozu. Jen pro připomenutí, je zakázáno rozdělávat v lese oheň a jakkoli znečišťovat či ničit okolí atp.
 33. Během hry je zakázáno vstupovat na soukromé pozemky, pokud není výslovně povoleno pořadatelem. Je povoleno vstupovat a pohybovat se na lesních cestách a veřejných cestách. Je zakázáno vstupovat na oplocené či jinými zábranami ohraničené pozemky a obdělané zemědělské plochy.
 34. Pokud dojde ke kontaktu s civilisty neúčastnícími se hry, apelujeme na týmy aby se chovali vždy slušně a s úctou a to i v případě vzniku jakéhokoli konfliktu. O vzniklé či proběhlé konfliktní situaci informujte organizátory.
 35. Týmy mohou v odůvodněném případě podat protest, pokud se domnívají, že nebyla dodržena regulérnost hry či fair-play. Mohou podat následující dva druhy protestu, které mohou mít vliv na výsledné pořadí týmů:
 36. Rychlý protest: Formou SMS na číslo 720 759 897 a pokud možno detailní ústní vysvětlení některému z hlavních organizátorů. Tento protest musí být podán nejpozději do 30 minut od zaslání cílové SMS týmu podávajícího protest, ne však pozdějí než 30 minut před oficiálním vyhlášením výsledků. Tento protest bude v rámci možností posouzen před vyhlášením, organizátoři zváží možné efektivní řešení a budou o něm informovat protestující tým.
 37. Officiální protest: Písemnou formou na email: lostinhvozd@seznam.cz nejpozději do 24 hodin po konání hry. Tento protest bude posouzen organizátory a v případě jeho uznání budou všechny týmy informovány o dopadech na výsledek hry. V případě jeho neuznání bude informován pouze tým podávající protest.
 38. Hry se účastní každý na vlastní nebezpečí.
 39. Účastí ve hře souhlasí účastník s použitím fotodokumentace pořízené v celém průběhu organizace hry pro účely propagace hry. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách hry, na facebookovém profilu hry nebo k jiné mediální propagaci hry.
 40. Tým, který se proviní nesplněním některého z pravidel soutěže, může být buďto postižen časovou penalizací a v případě výraznějšího prohřešku i diskvalifikován.

Morální pravidla účastníka hry:

 • Dbám pravidel fair-play
 • Mým úkolem je hlavně pomoci k vítězství svému týmu a tudíž nesdílím důležité informace s jinými týmy, zároveň ale tyto informace od ostatních týmů odmítám přijmout a také proti ostatním týmům nebudu používat jakékoli sabotáže.
 • Nebudu se snižovat k "haluzení" a šifru či úkol buďto vyřeším nebo použiju nápovědu či si vyžádám řešení. (Haluzením se rozumí náhodné hledání variant dalšího postupu trasou hry bez regulérního řešení šifer a hádanek)
 • Nesnížím se k proradnému sledování ostatních týmů za účelem získání jakékoli výhody.
 • Jednotlivá stanoviště hry jsou pro mě posvátná, a proto je nebudu jakkoli ničit a nedopustím, aby je ničil nebo jakkoli poškodil i někdo jiný.
 • Organizátoři hry jsou šmejdi, a přestože si na nás vymýšlejí neskutečný hovadiny, tak věřím, že to s námi myslí vesměs dobře, a proto budu respektovat jejich pokynů.
 • Na jednotlivých stanovištích se nezdržuji déle než na nezbytně nutnou dobu, abych byť nepřímo nenapověděl ostatním týmům v dalším postupu.

Obecně platné zásady při řešení šifer ve hře:

 • V šifrách se běžně používá anglická abeceda bez diakritiky (26 písmen) pokud není výslovně uvedeno jinak. Výjimkou je morseovka a polský kříž, jež obsahují písmeno "ch". Na použití abecedy obsahující "ch" (27 písmen) v ostatních případech bude upozorněno.
 • Základním šifrovacím jazykem je čeština, cizojazyčné názvy a jména se nepřekládají. V případě názvů států, měst a zeměpisných údajů bude použit český název. U některých šifer může být využita znalost angličtiny či jiné obecně známé výrazy v jiných jazycích. (např. Hasta la vista, Alea iacta est, Shit happens apod.)
 • Veškeré doprovodné texty, nadpisy či komentáře k šifře mohou a také nejspíše budou obsahovat přímé i nepřímé nápovědy k vyluštění šifry, proto čtěte bedlivě a věnujte pozornost okolním detailům. Texty se zadáním "doplňkových úkolů" nebudou úmyslně obsahovat žádnou nápovědu k šifrám, proto ji zde ani nehledejte. Případné texty s důležitými instrukcemi ke hře, které nebudou souviset s šiframi ani doplňkovými úkoly budou psány kurzívou.
 • Výsledkem šifry bude vždy informace navádějící na další stanoviště postupu. V naprosté většině se bude jednat o textovou informaci s popisem místa či trasy. Ve výjimečných případech může být řešením šifry i informace ve formě souřadnic, azimutu, nadmořské výšky, instrukce k otevření obálky atp. což ale z výsledku šifry bude zřetelně vyplývat. Místo bude vždy jednoznačně určitelné dle oficiální mapy. Pokud ze šifry vyjde ale například jen "Benešov", pravděpodobně jste ji ještě nevyluštili celou.
© Powered by hlína 2012-15