Pravidla hry Lost in Hvozd 7DC

verze 1.0

Základní pravidla hry:

 1. O zábavu jde až na prvním místě…
 2. Hry se účastní 3-4 členný smíšený tým. To jest tým stávající se z minimálně jedné osoby ženského pohlaví, jedné osoby mužského pohlaví a dalších osob blíže nespecifikovaného pohlaví .
 3. Hry se smí zúčastnit pouze řádně registrované týmy, které splní následující podmínky:
  • Přihlášení v daném termínu.
  • Uhrazení startovní poplatku v daném termínu.
  • Je jim potvrzena účast ze strany pořadatele (limit celkového počtu týmů).
  • Hry se smí účastnit hráči starší 15 let, pokud startuje v týmu osoba mladší 15 let, musí alespoň jeden člen týmu být starší 18 let, který za mladší osobu přebírá zodpovědnost.
 4. Start hry bude v 7:00 hod z nultého stanoviště, které se dozvědí účastníci nejpozději den před konáním hry. Startovat budou týmy postupně v intervalech 0,5-1min (dle počtu účastníků) a jejich pořadí bude určeno rozřazovací hrou konanou večer před konáním hlavní hry. V případě neúčasti na rozřazovací hře či shodném umístění bude o pořadí startu rozhodovat pořadí, v jakém se týmy do hry přihlásily. Pokud se tým nedostaví včas ke svému startu, bude přeřazen až na konec startovního pole za regulérně startující týmy.
 5. Cílem hry je projít na základě řešení hádanek, šifer a všemožných úkolů od startovní pozice lineárně přes všechna další stanoviště až do posledního cílového. Přitom je možno využít systém nápověd a zasílání řešení. Tyto možnosti jsou ale postihovány časovou penalizací. Použití nápovědy penalizace 30 min a použití řešení 60 min. Použitím řešení se zároveň rozumí i použití nápovědy, celková penalizace za nevyřešené stanoviště tedy bude 90 min. Zároveň je možno plněním doprovodných úkolů získávat naopak časové bonifikace. Jednotlivé bonifikace budou vypsány u konkrétních úkolů.
 6. Tým, který nedorazí do cíle do 20:00 hod, bude za každou započatou minutu nad 20:00 hod penalizován extra 5 min. Tým, který nedorazí do cíle do 21:00 hod, nebude klasifikován. Zároveň obdrží po 21:00 hod sms s oznámením cílového stanoviště a může si projít trasu již mimo soutěž.
 7. V případě, že se u stanoviště plnění doplňkového úkolu sejde více týmů a úkol není možné plnit současně, plní týmy daný úkol v pořadí v jakém ke stanovišti dorazily. Například více osob najednou nemůže šplhat na sloup elektrického vedení a olíznout drát současně. Je slušností prvního týmu snažit se na stanovišti nezdržovat a splnit a nebo vzdát úkol co nejrychleji a zároveň slušností druhého týmu trpělivě vyčkat.
 8. Materiály ke hře obdrží tým až na samotném startu a to sice:
  • Mapu - oficiální mapa hry, za správnost údajů na jiných mapách neručíme
  • Obálky, které budou obsahovat šifry, nápovědy, řešení, zadání doplňkových úkolů a v podstatě cokoliv. Každá obálka bude zapečetěna a označena symbolem. žádnou obálku nesmí tým otevřít dříve, než mu bude během hry určeno dle objevených indicií a symbolů shodných se symbolem pečeti na dané obálce.
  • Indexový list s fotkami a symboly pro otevírání obálek na jednotlivých stanovištích. V okolí maximálně 50 metrů od každého stanoviště se bude vyskytovat jedinečný detail, který bude zároveň na jedné z fotek. U fotky pak bude symbol shodný se symbolem na jedné z obálek, což je pokyn k otevření takové obálky. Mezi obálkami se budou vyskytovat i "falešné" obálky, které tým nesmí otevřít, ale odevzdat neporušené v cíli. Pokud tak neučiní, bude diskvalifikován.
  • Záznamový list - pro záznam některých údajů, které budou vyhodnoceny v cíli.
 9. Tým je povinen během soutěže plnit pokyny pořadatele a komunikovat daným způsobem (obvykle prostřednictvím SMS). Pro komunikaci týkající se soutěže bude nutno zaregistrovat telefonní čísla oprávněná komunikovat za daný tým s pořadateli.
 10. Při hře musí tým projít všechna hlavní stanoviště hry. Po skončení soutěže může být vyzván pořadatelem, aby toto průkazně doložil. Což může nejlépe:
  • Odhalením principu šifry a jejího řešení (není nutné v případě, že tým požádal o řešení v rámci hry).
  • Aktuálními fotkami stanovišť (např. v mobilu).
  • Jiným alternativním způsobem, který neporušuje daná pravidla .
 11. K přesunům během hry je zakázáno používat jakýkoliv dopravní prostředek krom vlastního těla.
 12. Během hry je zakázáno záměrně sledovat jiné týmy a jít v závěsu za nimi.
 13. Na konci hry musí tým odevzdat veškeré materiály sloužící k vyhodnocení soutěže. Tím je myšleno například během hry nepoužité materiály získané na startu soutěže nebo materiály sloužící k vyhodnocení doplňkových úkolů. Za neodevzdané nebo porušené obálky s nápovědou bude týmu započítána penalizace za užití nápovědy.
 14. Vítězem se stává tým, jehož výsledný čas je nejmenší a který regulérně splnil všechna ostatní pravidla soutěže. Výsledným časem se rozumí následující součet:
  • Čas, za který tým prošel celou trasu od startu hry do cíle (start hry = start prvního týmu na trasu). Za cílový čas bude považován čas, ve kterém tým splnil zadání posledního cílového úkolu. Tento úkol se tým dozví až v průběhu hry.
  • + penalizace za použité nápovědy a řešení.
  • - bonusový čas získaný za doplňkové úkoly.
  • +/- případná ostatní penalizace a bonusy vyhlášená pořadatelem.
 15. Týmům je během hry zakázáno sdílet s ostatními týmy informace týkající se přímo aspektů hry, jako jsou zejména:
  • Nápovědy a řešení šifer.
  • Řešení doplňkových úkolů.
  • Informace o trase.
 16. Povinná výbava:
  • Vybavení vhodné pro pohyb v terénu (kvalitní boty a oděv do přírody).
  • Mobilní telefon nejlépe funkční - doporučujeme alespoň dva v týmu.
  • Fotoaparát (stačí integrovaný v mobilu)
 17. Zakázaná výbava:
  • Osobní počítač (laptop, tablet, iPad atp., tolerovány jsou "smartphony").
  • Jakýkoliv dopravní prostředek (kolo, koloběžka, skateboard, kolečkové brusle, motocykl, auto, kanoe, vrtulník ).
 18. Doporučená výbava:
  • Šifrovací pomůcky (převodní tabulky, psací potřeby, tužka guma, pravítko, kružítko, zvýrazňovače, matematická kalkulačka atp.). Základní šifrovací převodní tabulka od Chlýftýmu
  • Rozum do kapsy - případně jiná podobně skladná encyklopedie.
  • Oblečení pro každou situaci (pláštěnka, plavky).
  • Jídlo a pití na celý den (možnost stravování při cestě je pouze teoretická).
  • Vybavení do noci/šera - baterka, čelovka, reflexní oblek či za šera dobře viditelné oblečení.
  • Další pomůcky, které budou upřesněny týmům dostatečně dlouho před začátkem hry. Buzola, kompas, metr (pásmo), tyč (npř. metr dlouhá).
  • Lékárnička - základní vybavení k rychlému ošetření.
 19. V případě, že se tým rozhodne hru opustit v jejím průběhu, je povinen o tomto informovat pořadatele, nejlépe telefonem nebo sms.
 20. Každý účastník hry je povinen poskytnout bezodkladnou pomoc komukoli v případě ohrožení na zdraví či životě. Zároveň by každý měl během hry dodržovat základní pravidla bezpečnosti a předcházet rizikům vzniku zranění či ohrožení na životě. Hráči se zároveň musí během hry řídit všemi zákonnými předpisy a pravidly silničního provozu. Jen pro připomenutí je například zakázáno během hry vstupovat na soukromé pozemky (pokud není výslovně povoleno pořadatelem), rozdělávat v lese oheň a jakkoli znečišťovat či ničit okolí atp.
 21. Hra se bude konat za každého počasí, pouze v případě záplavy biblických rozměrů se přesune na neurčito a účastníkům budou zaslány emailem instrukce a úkoly pro stavbu archy
 22. Hry se účastní týmy na vlastní nebezpečí.
 23. Tým, který se proviní nesplněním některého z pravidel soutěže, může být buďto postižen časovou penalizací a v případě výraznějšího prohřešku i diskvalifikován.

Morální pravidla účastníka hry:

 • Dbám pravidel fair-play
 • Mým úkolem je hlavně pomoci k vítězství svému týmu a tudíž nesdílím důležité informace s jinými týmy, zároveň ale tyto informace od ostatních týmů odmítám přijmout a také proti ostatním týmům nebudu používat jakékoli sabotáže.
 • Nebudu se snižovat k "haluzení" a šifru či úkol buďto vyřeším nebo použiju nápovědu či si vyžádám řešení. (Haluzením se rozumí náhodné hledání variant dalšího postupu trasou hry bez regulérního řešení šifer a hádanek)
 • Nesnížím se k proradnému sledování ostatních týmů za účelem získání jakékoli výhody.
 • Jednotlivá stanoviště hry jsou pro mě posvátná, a proto je nebudu jakkoli ničit a nedopustím, aby je ničil nebo jakkoli poškodil i někdo jiný.
 • Organizátoři hry jsou šmejdi, a přestože si na nás vymýšlejí neskutečný hovadiny, tak věřím, že to s námi myslí vesměs dobře, a proto budu respektovat jejich pokynů.
 • Na jednotlivých stanovištích se nezdržuji déle než na nezbytně nutnou dobu, abych byť nepřímo nenapověděl ostatním týmům v dalším postupu.

Obecně platné zásady při řešení šifer ve hře:

 • V šifrách se běžně používá anglická abeceda bez diakritiky (26 písmen) pokud není výslovně uvedeno jinak. Například na použití abecedy obsahující "ch" (27 písmen) bude upozorněno. Výjimkou je morseovka, která písmeno "ch" obsahuje.
 • Šifrovacím jazykem je čeština, pokud není výslovně uvedeno jinak, cizojazyčné názvy a jména se samozřejmě nepřekládají
 • Veškeré doprovodné texty, nadpisy či komentáře k šifře mohou a také nejspíše budou obsahovat přímé i nepřímé nápovědy k vyluštění šifry, proto čtěte bedlivě a věnujte pozornost okolním detailům. Texty se zadáním "doplňkových úkolů" nebudou úmyslně obsahovat žádnou nápovědu k šifrám, proto ji zde ani nehledejte. Případné texty s instrukcemi ke hře, které nebudou souviset s šiframi ani doplňkovými úkoly budou ohraničeny třemi hvězdičkami. *** Příklad ***
 • Výsledkem šifry bude vždy informace navádějící na další stanoviště postupu. V naprosté většině se bude jednat o textovou informaci s popisem místa či trasy. Ve výjimečných případech může být řešením šifry i informace ve formě souřadnic, azimutu, nadmořské výšky atp. což ale z výsledku šifry bude zřetelně vyplývat.

© Powered by hlína 2012